Isidre Plaza
Tècnic d’Educació. Ajuntament de Granollers
@isiplaza

Apunts sobre l’ITE-CECE 2012

Aquest informe anual, fet per l’Instituto de Técnicas Educativas de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, presenta les dades sobre l’estat de la teconologia educativa a l’escola, a nivell estatal, amb particular incidència a l’ús i la implantació de les TIC’s.

Hem fet una lectura a l’informe i us volem destacar (i comentar) algunes dades que ens semblen força interessants i ens ajuden a reflexionar, en cap cas vol ser un resum de la totalitat de l’informe que us convidem a llegir:

Dades de l’estudi:

 • Enquesta a 850 centres de primària i secundaria, tant públics com privats, de tota Espanya.
 • L’enquesta es va passar entre els mesos d’abril i juny del 2011.

Disposició d’equips al centre

 • Mentre el número d’aules d’informàtica i ordinadors a aquestes aules s’ha mantingut estable, la presència d’ordinadors a l’aula ha augmentat substancialment (en tres anys el número mig ha crescut prop d’un 50%). Aquest augment implica una major aposta per la integració a la dinàmica quotidiana de l’aula.
 • Dels ordinadors que hi ha al centre, un terç són portàtils (al 2008 la gran majoria eren de sobretaula). No hi ha dades sobre ús o introducció de tablets.
 • A l’informe del 2008 s’indicava que el professorat era, molt probablement, el darrer segment de treballadors amb nivell d’estudis universitaris que no disposava d’ordinador al seu lloc de treball. Això s’ha solucionat, en part, amb l’entrada de portàtils als centres que s’han posat a la seva disposició, passant de la ràtio de 2 professors per ordinador (2008) a 1,4 professors per ordinador (2011)
 • En els darrers 3 anys hi ha hagut un fort creixement en el número de centres que disposen de pissarres digitals (del 25% al 96%)

Informatització: projecte i pressupost

 • Només un 29 % dels centres disposen d’un projecte que guii el procés d’informatització. Sinó hi ha projecte, difícilment hi haurà indicadors de seguiment per poder avaluar la implementació de l’ús de les TIC.
 • Un 68 % dels centres diuen no disposar de pressupost específic per TIC’s
 • Del 29 % que si que disposen de pressupost per TIC’s,només destinen un 8,6 % dels recursos a formació. Com els mateixos autors de l’informe assenyalen: “només cal suposar que aquesta formació l’estimen gratuïtaa la major part dels casos, o que no la pressuposten realment”.

Sobre l’ús que es dona de les TIC als centres i la formació dels docents:

 • Un 5,4 % dels docents no estan disposats a fer servir les TIC. D’aquests, el 40 % dona l’edat com a raó principal, un motiu que ens sembla extremadament pobre.
 • Un 35,3 % dels docents no fan servir les TIC però estarien disposats a fer-les servir. Els problemes pel no ús tenen a veure amb manca de formació (45,1%), manca d’equipaments adequats (39,2%) i inseguretat (31,5%). Part de la inseguretat segur que té que veure amb la creença que els nois tenen majors coneixements.
 • La resta, un 59,3%, fan servir les TIC a l’aula
 • Un 76,3% dels docents estan formats, com a mínim parcialment, i un 47,5% han rebut formació sobre TIC el darrer any. A l’igual que als autors de l’estudi, ens sorprèn que la gran majoria de la formació no estigui centrada en l’ús de materials educatius (45%) o en informàtica educativa (37%), i que un 17 % de la formació ho sigui en informàtica bàsica.

Seguretat i solucions aplicades

 • Moltes de les dades d’aquest apartat es podrien relacionar amb la manca de projecte sobre el procés d’informatització del que parlàvem abans
 • Un 37 % no disposen de política de seguretat en internet i un 39 % no disposen de cap protocol sobre l’ús d’internet.
 • Respecte a les xarxes socials (novetat a aquest informe). Contrasta enormement que un 20 % dels centres ha tingut algun problema amb el mal ús de les xarxes socials (fins i tot en un 2% han intervingut els cossos policials) però que només en un 56,5% hi hagi instruccions al centre sobre l’ús de les xarxes socials. Menys de la meitat dels centres (46%) dona instruccions a les famílies sobre el mals ús de les xarxes socials i de les possibles sancions per als seus fills.

Veure l’informe sencer